ХыбабыщцӀыкӀу

ХыбабыщцӀыкӀу
ХыбабыщцӀыкӀу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Лъэхьэнцэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Хыбабыщ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Хыбабыщхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ХыбабыщцӀыкӀу
Латин цӀэр
Phalacrocorax pygmeus
Pallas, 1773

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561972
NCBI 413946

ХыбабыщцӀыкӀу (лат-бз. Phalacrocorax pygmeus) — хыбабыщ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Microcarbo pygmeus

ТеплъэрEdit

Хыбабыщ лӀэужьыгъуэхэм я нэхъ жьгъейщ, къишэчыр г. 800 нэсщ, дамэ лъэныкъуэр см. 20-21. Теплъэр фӀыцӀэщ, удзыфэ лыд къыщӀэувэу, щхьэмрэ пщэмрэ гъуафэщ.

ЗдэпсэурEdit

Щопсэу Дунай и пэм, Хы Къарсым и ипщэ-къухьэпӀэм, Курыт Азиэм, Балканхэм, Анадолейм, Къажэрейм.


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.