ХьэӀулэщӀ къуалэбзухэр (лат-бз. nidicolae е altrices) — шыр зыужьыкӀитӀым я зым хыхьэ къуалъэбзу гупыращ. ЩӀылъэрыгъуалъхьэхэм къагуэкӀыу, абыхэм я шырхэр джэдыкӀэм къопщ цыншэу, е мащӀэ дыдэ ятету, я нэхэр къэмыплъэу, зэхамыхэу, я лъакъуэхэр къащӀэмыувэу. Абы папщӀэ, япэрей тхьэмахуэр абгъуэм щагъэкӀуэн хуейщ, анэмрэ хъумрэ ягъэхуабэу, ягъашхэу. А шырхэм я жьэ гъунэм хьэӀулэ ӀуещӀэ гъуэжьу е плъыжьу.

ХэкӀыгъуэ хиубыдэхэр:


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.