Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр

Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр
Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр
Psittacula krameri
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр
Латин цӀэр
Psittaciformes Wagler, 1830


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177404
NCBI 9223

Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр (лат-бз. Psittaciformes) — лъэпкъищ зэщӀэзубыдэ щэкӀыгъуэщ.

Я нэхъыбэр здэщыӀэр тропик, субтропик мэзхэращ.

ХэкӀыгъуэхэр зэрзэхагъэкӀыр зэгъэзэхуэжын


Тхылъхэр зэгъэзэхуэжын

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.