Цыкъан
Цыкъан
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КӀырыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀырыкъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Цыкъан
Латин цӀэр
Emberiza hortulana
(Linnaeus, 1758)

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559883
NCBI 498208

Цыкъан (лат-бз. Emberiza hortulana) — кӀырыкъ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

ТеплъэрEdit

Щхьэщыгур, пщэр щхъуэ-гъуэбжафэщ, жьэгъум гъуэжь ӀэпапӀэ хэлъщ, бгъэр, ныбэ щӀагъыр гъуэщ, тхыцӀэр гъуэбжафэщ, нэхъуреягъхэр тэхущ. Анэр нэхъ фагъуэщ.

ЗдэпсэухэрEdit

Мы лӀэужьыгъуэр куэду щыӀэщ Еуропэм, КъухьэпӀэ Азиэм, Ищхъэрэ-КъухьэпӀэ Африкэм. Къаукъазым щыбэгъуащ. Мэлъэтэж. Абгъуэ щӀыгъуэм щыплъагъунущ гъурц жыг зэрызхэр зэрыт губгъуэхэм, псыхъуэ хуитхэм, мэз кусэхэм, жыг хадэхэм.


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.