Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Латин цӀэр
Charadriiformes
(Huxley, 1867)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176445
NCBI 8906

Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр (лат-бз. Charadriiformes) — къызэщӀеубыдэ къуалэбзу гуп инхэр.

Нэхъыщхьэу Ӏуфэхэмрэ псыпцӀэхэмрэ щыпсэухэу: темэнбзухэр, хытхьэрыкъуэхэр, Ӏуфэбзухэр нэмыщӀхэри. Зи пкъыр гъэпсыкӀэкӀэ, шэч хэмылъу, зэгъунэгъу лӀэужьыгъуэхэр. ХэкӀыгъуэр къуэдзиху, лъэпкътощӀу, лӀэужьыгъуи 133 зэхагъэкӀ, ахэр:


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.