Сыр-сыр лъэпкъыр

Сыр-сыр лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Сыр-сыр лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БзупэкӀыхьхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бжьыхьэджэд
Латин цӀэр
Scolopacidae
Vigors, 1825

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176568
NCBI 8917

Сыр-сыр лъэпкъыр (лат-бз. Scolopacidae) — Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэм хыхьэ лъэпкъщ.

КъызэщӀеубыдэ къуалэбзу лӀэужьыгъуэхэр хуэкӀэхъурейщ, пэ занщӀэ кӀыхь Ӏузэхэщ. Нэхъыбэу я хэщӀапӀэр мэз, хъупӀэ, бгы, псыӀэ щӀыпӀэхэрщ. Я Ӏус нэхъыщхьэр хьэмблурэ гъудэбадзэхэм я хупсрэщ. Къэлъагъугъуэйхэщ зэрысакъум, жэщкӀэ зэрышхэм къыхэкӀыу.

ЗэхэгъэкӀыгъэрEdit


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.