Бгъэдахэщӏудзхэр

Бгъэдахэщӏудзхэр
Lupins-in-Iceland-20030602.jpg
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Fabales
Лъэпкъ: Fabaceae
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэдахэщӏудзхэр
Латин цӀэр
Lupinus
Linnaeus

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 25916
NCBI 3869

Бгъэдахэщӏудзхэр (лат-бз. Lupinus) — лӏэужьыгъуэ зыбжанэу гуэша удз лъэпкъэгъущ.

ТеплъэрEdit

Бгъэдахэщӏудзхэм яхэтщ зы гъэкӏэ, нэхъыбэкӏи къэкӏ лӏэужьыгъуэхэр. Япкъхэр занщӏэу докӏей м. 1-1,5-м нэскӏэ, я тхьэмпэ хъурей, кӏы кӏыхь зиӏэхэр 5-9-уэ зэхэтщ. Удз щхьэкӏэм гъэгъа мэ дахэ къызыкӏэриххэр, ӏэрамэ кӏыхьу зэхэту гъэмахуэм къыпедзэ. Лӏэужьыгъуэхэр зэрызэщхьэщыкӏ щытыкӏэхэм хохьэ гъэгъахэм я фэри.

КъыздэкӀырEdit

Ди щӏыпӏэм ӏэрысу мыхъумэ, езыр-езыру къыщыкӏкъым. Урысеим къыщагъэкӏ зи гъагъэхэр хужьыфэ, пшэплъыфэ, къащхъуафэ бгъэдахэщӏудзхэр. Куэду щыӏэщ Хуэхуэлеим, Урысыхум, Балтикэ къэралхэм, Азэрбиджаным. Ар вагъэм щӏырагъэубыдэ, щӏыр игъэпшэрыным папщӏэ. ӏэщым ирагъэшхи къохъу. Бгъэдахэщӏудзыр щӏыпӏэ щӏыӏэтыӏэхэм нэхъыфӏыу къыщокӏ.

ЛӏэужьыгъуэхэрEdit


ТхылъхэрEdit

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.