Къэргъей лъэпкъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэхэр
Лъэпкъ: Къаргъей лъэпкъ
Латин цӀэр
Falconidae Vigors, 1824


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175593
NCBI 8949

Къаргъе́й лъэпкъ (лат-бз. Falconidae) — псэущхьэшх хэкӀыгъуэщ, лӀэужьыгъуэ 58-рэ мэхъу. Я пэхэр лъэщщ, гъэша кӀэщӀщ, жьабгъуэхэщ, дамэ кӀыхь бгъузэ, лъакъуэ кӀэщӀ, лъэпхъуамбэ кӀыхьхэщ.

Анэмрэ хъумрэ зэфэгъущ. Дэнэ къэрал и мэзи щопсэу. Абгъуэ ищӀкъым. КъакӀэцӀыр джэдыкӀи 2-6-щ.

ӀусыршэрыпӀ псэущхьэ, шындырхъуо, блэ, хьэндыркъуакъуэ, гъудэбадзэщ. Ӏумпэм ящӀкъым псэущхьэ лӀаи.

Лъэпкъыгъуэхэр

зэгъэзэхуэжын

Лъэпкъым къыхокӀ лъэпкъыгъуэ 11, ахэр:


  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.