Къащныбэху

Къащныбэху
Къащныбэху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къащ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къащхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къащныбэху
Латин цӀэр
Certhia familiaris
Brehm, 1820
И щӀыпӀэр
сурэт

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559138
NCBI 73330

Къащныбэху (лат-бз. Certhia brachydactyla) — къащ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Certhia brachydactyla

ТеплъэрEdit

ЩӀыбыр гъуэ-гъуэбжафэщ, кусэ хужьыфэ кӀыхьхэр ирехыу. Ныбэ щӀагъыр хужь-дыжьыныфэщ.

ЗдэпсэухэрEdit

Щопсэу Еуропэм и Ӏыхэ нэхъыбэм, Тыркуейм, Къаукъазым и Хы ФӀыцӀэ Ӏуфэм, Ищхъэрэ Африкэм я мэзхэм е жыг гуэрэнхэм.


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.