ЦӀыжьдадэщӀыху
ЦӀыжьдадэщӀыху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: ЦӀыжьдадэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ЦӀыжьдадэщӀыхухэр
ЛӀэужъыгъуэ: ЦӀыжьдадэщӀыху
Латин цӀэр
Cyanistes caeruleus
(Linnaeus, 1758)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559612
NCBI 156563

ЦӀыжьдадэщӀыху (лат-бз. Cyanistes caeruleus) — цӀыжьдадэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ

Cyanistes caeruleus

Теплъэр зэгъэзэхуэжын

И теплъэ нэхъыщхьэр щӀыху, натӀэхущ, щхьэщыгур къащхъуэ ӀэпапӀэ хъурейщ. Пэ гъуабжэщ.

Здэпсэур зэгъэзэхуэжын

Щопсэу къэрал куэдым я мэз зэхэпхъахэм. Еуропэм, Ищхъэрэ Африкэм щыӀэхэр лъэтэжкъым, щӀыпӀэ щхьэхухэм я деж мэӀэпхъуэ, Къаукъазым щыкуэдкъым. Щогъуалъхьэ къущхьэм, тафэм, жыг хадэхэм, паркхэм. Хуэчэфу къегъэщхьэпэ жыгыуӀу жьгъейхэм къагъэна жыг гъуанэхэр.

Ӏусыр зэгъэзэхуэжын

Ӏус нэхъыщхьэр щыгъыныхьхэр, бэджхэр, цӀывхэр.


Тхылъхэр зэгъэзэхуэжын

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.