Губгъуэбзу

Губгъуэбзу
Губгъуэбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Унэбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Унэбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Губгъуэбзу
Латин цӀэр
Passer montanus Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырихыр

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179630
NCBI 9160

Губгъуэбзу (лат-бз. Passer montanus) — унэбзу лъэпкъщ.

Passer montanus

ТеплъэрEdit

Унэбзум нэхърэ нэхъ цӀыкӀущ, ауэ нэхъ зэкӀущ. И теплъэкӀэ абы къыщхьэщокӀ щхьэщӀыб гъуабжэмкӀэ, жэбгъухэр хужьщ, ӀэпапӀэ фӀыцӀэхэр хэсщ, дамэхэм кусэ хыжь ирокӀуэ. Анэми хъуми я теплъэр зэхуэдэщ.

ЗдэпсэухэрEdit

Щопсэу Еуропэмрэ Азиэмрэ я щӀыпӀэ щхьэхухэм. Къаукъазым бэгъуа, лъэтэжкъым. Губгъуэбзури цӀыхумкъыдэгъуэгурыкӀуэ лӀэужьыгъуэщ, ауэ унэбзум елъытауэ абы нэхъ пыӀудзауэ мэгъуалъхьэ — мэз лъапэхэм, гъурцхэм, жыг хадэхэм, паркхэм.


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.