Танза́ниэ Зэгуэ́т Респу́бликэ (суахилибзэкӀэ Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ин-бз. United Republic of Tanzania) — КъуэкӀыпӀэ Африкэм хэт хэку.

Танзаниэ Зэгуэт Республикэ
суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
ин-бз. United Republic of Tanzania
Дэмыгъэ Танзаниэм
Танзаниэм и нып Танзаниэм и дэмыгъэ

Кординатхэр: 5°55′00″ ю. ш. 34°32′00″ в. д. / 5.916667° ю. ш. 34.533333° в. д. (G)

Гоуидзэр: «Uhuru na Umoja
(Хуитыныгъэрэ зэгуэтыгъэрэ)»
Лъэпкъ уэрэд Танзаниэм 
Хуитыныгъэм и махуэ 1964 гъ. мэлыжъыхьым и 26-м
Нэхъышъхьэбзэхэр суахили, инджылыбзэ
Къалэ нэхъышъхьэр Додома (хабзэдэгъэкӀ къэлашъхьэ), Дар эс Салам (администрациэм и къалэ)
Къалэ нэхъ инхэр Дар эс Салам
ӀэнатӀэ хабзэр Президент республикэ
Президент
Премиер министыр
Джакая Киквете
Мизенго Пинда
ШӀыпӀэр
• Псори
• % псым пӀэуэ иубыдыр
31-нэ дунем
945 203 км²
6, 2
Къэралым и джылэр
• ЗэралъытэмкӀэ (2009)
Ӏувагъыр

38 860 170[1] цӀыху (30-нэ)
41,1 цӀыху/км²
ВКӀуП
  • КъыхэкӀыр (2007)
  • Зы цӀыхум къытехуэр

$48, 937 млрд.  (82-нэ)
$2, 900
Сомыр (Валутэр) танзаниэ шилинг
Интернет-доменхэр .tz
Телефон кодыр +255
Зэманыгъуэхэр +3
Танзаниэ Зэгуэт Республикэ Уикисурэтылъэм

Къэлашъхьэр — Дар эс Салам

Хэкумэтхыр зэгъэзэхуэжын

Хэкур Африкэм и къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэм хэт. ИшъхъэрэмкӀэ и гъунапкъэр Кениэмрэ Угандэмрэ Ӏохьэ, къуэхьэпӀэмкӀэ — Руандэ, Бурунди, Конго Демократ Республикэм джоуэ, ипшъэмкӀэ — Замбиэ, Мозамбик, Малавим джоуэ. Хэкум и къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэр зэрщыту Индиэ океаным и Ӏуфэм Ӏулъ.

Хэкум и шӀыпӀэ нэхъыбэр бгылъу щыт, Индиэ океан уфэ къуэдер губгъу ирокӀуэ.

Къэралым Африкэм и хыкъум нэхъ инхэм ящыщхэр хохьэ, ахэр: Викториэ — ишъхъэрэмкӀэ, Танганиика — къуэхьэпӀэмкӀэ, Нияса — ипшъэ лъэныкъуэм.

Танзаниэ и шӀыпӀэм Африкэм и Ӏуашъхьэ нэхъ лъагэ Килиманджарор, метрэ 5, 895 хъур хэт.

Тхыдэр зэгъэзэхуэжын

Джылэр зэгъэзэхуэжын

Экономикэр зэгъэзэхуэжын

Администрациэ гуэчыгъуэр зэгъэзэхуэжын

Къэрал зэхэтыкӀэр зэгъэзэхуэжын