Open main menu

Урысейм и федерациэ зэхэтыкӀэр

Урысей Федерациэр — къэрал пӀалъэкӀэ зэхуэгъэзахэу, гуэшауэ щыт, я бжыгъэр (2014 гъэмкӀэ) зэрыхъур 85. Федерациэм и къэралхэр урысыбзэкӀэ зэрзэхэкӀхэр: Республика (22 мэхъу), Област (46 мэхъу), Край (9 мэхъу), Автоном округ (4 мэхъу), Федерал Къалэхэр (3 мэхъу), Автоном област (1 мэхъу).

РеспубликэхэрEdit

КрайхэрEdit

ОбластхэрEdit

Федерал къалэхэрEdit

Автоном областEdit

Автоном округаEdit

  1. Ненецкэ
  2. Хантей-Мансийскэ
  3. Чукотскэ
  4. Ямал-Ненецкэ