Къаргъэжьей
Къаргъэжьей
Къаргъэжьей хъумрэ (сэмэгъум)
анэмрэ (ижьэм)
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэхэр
Лъэпкъ: Къаргъей лъэпкъ
Лъэпкъыгъуэ: Къэргъейхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къаргъэжьей
Латин цӀэр
Falco vespertinus Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
гъуэжьыр — гъэмахуэм;
щхъуантӀэр — щӀымахуэм.


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175656
NCBI 56351

Къаргъэжье́й (лат-бз. Falco vespertinus) — къэргъей лъэпкъщ.

Инкъым, пкъым и кӀыхьагъщ см. 29-33. Теплъэр къащхъуэ-фӀыцӀафэщ, кӀэбдзыцхэр гъуэщ, лъэдийхэр, лъэпхъуамбэхэр плъыжьщ. Анэхэм я тхыцӀэр кӀащхэмрэ щхъуэ-фӀыцӀэщ, кусэ фӀыцӀэхэр зэпырыкӀыу, ныбэ щӀагъыр гъуэ-тэхуфэщ. Хъухэр нэхъ цӀыкӀущ.

Щопсэу Еуропэм, Сыбырым я мэз, тафэ зэхэтхэм. Мэлъэтэж. ЩӀымахуэр щырах Африкэм и ипщэ тропикхэм, Индиэм. Къаукъазым илъэс кӀыхьагъым щыплъэгъунущ тафэ мэзхэм, жыг хадэхэм, хьэсэхэм, псыхъуэхэм.

Щогъуалъхьэ адрей къуалэбзухэм ябгыныжа абгъуэхэм, жыг гъуанэхэм. Къызэдыраш.

Ӏус нэхъыщхьэр гъудэбадзэ, дзыгъуэ, шындырхъуо, бзу.


Тхылъхэр зэгъэзэхуэжын

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.