Къуалэ
Къуалэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вынд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Фикъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къуалэ
Латин цӀэр
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179746
NCBI 30423

Къуалэ (лат-бз. Corvus monedula) — вынд теплъэ лъэпкъщ.

Uovo di Coloeus monedula

ТеплъэрEdit

КъуанщӀэм нэхърэ нэхъ цӀыкӀущ. ТеплъэкӀэ фӀыцӀафэщ. Щхьэм и щӀыбымрэ пщэм и щӀыбымрэ дыжьыныфэу мэлыдщ.

ЗдэпсэухэрEdit

Щопсэу Еуропэм, Азиэм, Африкэм. Къаукъазым мылъэтэжу щыӀэщ. Гуп-гупурэ зэдопсэу паркхэм, жыг хадэхэм, псыхъуэхэм, мэзхэм. Щогъуалъхьэ жыг гъуанэхэм, бжьыхьэкӀапэхэм, уэнжакъхэм, бгы нэпкъхэм. Бадзэуэгъуэм къыщыщӀэдзауэ гупышхуэурэ заугъуейри Ӏэпхъуэхэурэ мэпсэу къуанщӀэхэм я гъусэу.

ӀусырEdit

Мэкъумэш къэкӀыгъэхэм зэран яхуэхъу хьэпщхупщ, гъудэбадзэр куэду яшх.

ЩӀэнхабзэмEdit


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.