Open main menu

ТеплъэрEdit

Хъухэм я тхыцӀэр, кӀэр — щхъуэ-фӀыцӀафэщ; жьэгъур, бгъэгур, хулъащхьэр — нэхъ хужьщ; и щӀагъыр тэхущ, кусэ фӀыцӀэхэр зэпырыкӀыу; и нэхэри абыхэм я хъуреягъри гъуэжьщ. Анэхэр нэхъ гъуэбжафэщ.

Здэпсэухэмрэ шэнымрэEdit

Урысейм щыпсэухэр щӀымахуэм Африкэм, Индиэм, нэмыщӀ хуэбапӀэхэм мэлъэтэж. Гъуалъхьэкъым. И джэдыкӀэхэр (20-м нэсыр) адрей къуалэбзу лӀэужьыгъуэхэм я абгъуэхэм щэхуу ирилъхьэурэ къарырегъэш. КӀыгуугухэм гъатхэ къэси а зы щӀыпӀэра къыздагъэзэжыр.

ӀусырEdit

КӀыгуугухэм бэуэ яшх щыгъыныхь (нэгъуэщӀ къуалэбзухэм Ӏумпэм ящӀхэри хэту), нэхъ мащӀэу — цӀыв, бадзэ пӀащэ, мэракӀуэ.

АдыгэбзэмEdit


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.