ХытхьэрыкъуэщхьэфӀыцӀэ

ХытхьэрыкъуэщхьэфӀыцӀэ
ХытхьэрыкъуэщхьэфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Хытхьэрыкъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Хытхьэрыкъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ХытхьэрыкъуэщхьэфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Ichthyaetus melanocephalus
Temminck, 1820

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 824070
NCBI 126704

ХытхьэрыкъуэщхьэфӀыцӀэ (лат-бз. Ichthyaetus melanocephalus) — хытхьэрыкъуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

ТеплъэрEdit

Дамэхэр тхыцӀэр щхъуэщ; пщэр, бгъэр, ныбэр, кӀэр хужьщ; щхьэр фӀыцӀэщ; пэр, лъакъуэхэр плъыфэщ.

ЗдэпсэурEdit

Еуропэм, Азиэм, КъуэкӀыпӀэ Жыжьэм и щӀыпӀэ щхьэхухэм щопсэу. Къаукъазым Хы ФӀыцӀэ, Хы МыутӀэ, Хы Къарс я Ӏуфэхэм ущыхуэзэщ. ЩӀымахуэр Ипщэ Еуропэм, Ипщэ Азиэм, Африкэм щырахщ.


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.