Щухэр (лат-бз. Merops) — щу лъэпкъым щыщ лъэпкъэгъущ.

ЛӀэужьыгъуэ 20-м щӀигъу зэщӀеубыдэ. Щопсэухэр Африкэм, Еуропэм, Азиэм, Хы ТӀыгуейм.

ЛӀэужьыгъуэхэрEdit


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.