Къуапэ — хым ерэ нэгъуэщӀ псылъэм дыхьэ щӀым и кӀэух. Дунейм нэхъ цӀэрыӀуэу щытхэщ материкхэм я кӀэух къуапэхэр.

Къуапэ Дежневрэ (Урысей) къуапэ Уелс принцрэ (АШЗ)

Къызэрыхъухэр зэгъэзэхуэжын

Къуапэхэр къагъэхъу Ӏерозиэм еригъэкӀуэкӀ процессхэм. Ахэр къохъу пшахъуэ Ӏуфэм Ӏулъхэр псым зэщӀилъасэурэ, быдэ къэхъугъэхэр къыщигъанэм деж.

Материкхэм я къуапэхэр зэгъэзэхуэжын

Африкэ

Аустралиэ

Еуразиэ

Азиэ

Еуропэ

Ипшэ Америкэ

Ишхъэрэ Америкэ

НэгъуэщӀ цӀэрыӀуэ къуапэхэр зэгъэзэхуэжын

Сурэтылъэ зэгъэзэхуэжын