Къуапэ — хым ерэ нэгъуэщI псылъэм дыхьэ щIым и кIэух. Дунейм нэхъ цIэрыIуэу щытхэщ материкхэм я кIэух къуапэхэр.

КъызэрыхъухэрEdit

Къуапэхэр къагъэхъу Iерозиэм еригъэкIуэкI процессхэм. Ахэр къохъу пшахъуэ Iуфэм Iулъхэр псым зэщIилъасэурэ, быдэ къэхъугъэхэр къыщигъанэм деж.

Материкхэм я къуапэхэрEdit

Африкэ

Аустралиэ

Еуразиэ

Азиэ

Еуропэ

Ипшэ Америкэ

Ишхъэрэ Америкэ

НэгъуэщI цIэрыIуэ къуапэхэрEdit

СурэтылъэEdit