Псытхьэрыкъуэ

Псытхьэрыкъуэ
Псытхьэрыкъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псытхьэрыкъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псытхьэрыкъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Псытхьэрыкъуэ
Латин цӀэр
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176888
NCBI 108405

Псытхьэрыкъуэ (лат-бз. Sterna hirundo) — псытхьэрыкъуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Sterna hirundo hirundo

ТӀеплъэрEdit

Дамэ кӀыхь бгъузэщ, кӀэ дыкъуакъуэщ. Гъуэлъхьэгъуэм и тхыцӀэр щхъуэ-фӀыцӀафэщ, щӀагъыр хужьыфэщ. Щхьэщыгу фӀыцӀэщ, пэплъщ.

ЗдэпсэухэрEdit

Мы лӀэужьыгъуэм ущыпэщӀэхуэнущ Еуропэм, Азиэм, Африкэм я хыкъумхэм, псыежэххэм, хыӀуфэхэм. Ди къэралым щыӀэхэр мэлъэтэж. Гуп-гупурэ щогъуалъхьэ псыхъуэ Ӏуфэ удзым, мывэкӀэщхъым. Къаукъазым и псыхъуэхэм, хы, хыкъум Ӏуфэхэм къызэрыкӀуэ къуалэбзу.

ӀусырEdit

Ӏус нэхъыщхьэр бдзэжьей, хьэпщхупщ, псэущхьэ жьгъейщ.


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.